Nye bestemmelser om hjemmetræning på vej

hjemmetræning

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt et udkast til en ny § 32 i serviceloven om hjemmetræning. Revisionen af bestemmelserne om hjemmetræning viderefører de centrale elementer i den eksisterende lovgivning, men der sker en præcisering og en forenkling af sagsbehandlingen og tilsynet med hjemmetræning. Udkastet er et resultat af en aftale mellem alle partier i Folketingets Socialudvalg. Udkastet er nu sendt i høring, og det skal behandles i Folketinget i foråret 2016.

Læs mere

Reviderede anbefalinger om interventioner til børn, unge og voksne med autisme

Udland

Det amerikanske National Autism Center har udsendt en revision af deres forskningsbaserede anbefalinger om autisme-intervention. I forhold til de første anbefalinger fra 2009 er antallet af veldokumenterede interventioner steget fra 11 til 14. Af de 14 anbefalede interventioner er 12 adfærdsanalytiske. TEACCH karakteriseres stadig kun som en lovende intervention, mens gluten- og kaseinfri diæter betegnes som en ikke-dokumenteret interventionsform. Som noget nyt indeholder de nye anbefalinger også en gennemgang af forskningslitteraturen om intervention til voksne. Indtil videre er mængden af forskning om voksne dog begrænset.

Læs mere

Danmark i europæisk bund – en fjerdedel får ingen intervention

forskning

En ny international undersøgelse af tidlig intervention til børn med autisme viser, at Danmark ligger i den absolutte bund på europæisk plan. Der er 24 procent af danske førskolebørn med autisme, der ikke modtager nogen form for tidlig intervention. Kun Irland og Storbritannien ligger på et tilsvarende lavt niveau. I de øvrige nordiske lande er det kun mellem 3 og 6 procent, der ikke modtager tidlig intervention. Undersøgelsen giver ingen forklaringer på disse forskelle.

Læs mere

Flertydig rapport om hjemmetræningsordningen

Danmark

SFI har offentliggjort deres undersøgelse af hjemmetræningsordningen. Rapporten giver et meget blandet billede af hjemmetræning efter lovændringen i 2008, der gav forældre til børn med vidtgående handicap ret til at vælge hjemmetræning. Interviews med sagsbehandlere og en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne giver et meget kritisk billede af hjemmetræning, mens tilsynsrapporter og interviews med forældre giver et betydelig mere positivt indtryk. Rapporten indeholder ingen konklusioner, men overlader det til læseren selv at danne sig sin mening.

Læs mere

To gruppeundersøgelser af Pivotal Response Treatment

forskning

Pivotal Response Treatment (PRT) er en ABA-model, der har eksisteret siden 1989, og der er i tidens løb blevet offentliggjort en lang række studier af denne form for anvendt adfærdsanalyse. Men de fleste studier har været små undersøgelser med et begrænset antal børn. Først nu er der kommet to større gruppeundersøgelser. I den ene sammenlignes effekter af traditionel ABA-intervention med PRT. I den anden sammenlignes resultater efter en gruppebaseret forældreuddannelse i PRT med et eklektisk kursus for forældre til børn med autisme.

Læs mere

Socialministeren klargør regler om hjemmeundervisning

danmark

I et svar til Folketingets socialudvalg præciserer Manu Sareen, hvordan timetallet mellem hjemmeundervisning og hjemmetræning kan fordeles. Og samtidig understreges det endnu engang, at der kun kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning – ikke til hjemmeundervisning.

Læs mere

Ankestyrelsen indfører ny målestok for effekter af hjemmetræning

Danmark

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse fortolket, hvordan ’barnets behov’ skal forstås i forbindelse med hjemmetræning. Fortolkningen indebærer en væsentlig stramning af kravene til målbare effekter af hjemmetræning. Hidtil har der ikke været krav om bestemte effekter af hjemmetræning, men nu bliver det et krav, at barnets udvikling skal stå mål med den forventede udvikling, barnet kunne have opnået, hvis barnet havde gået i et traditionelt specialtilbud.

Læs mere

Effekter af Pivotal Response Treatment kan ses på hjernescanninger

forskning

Forskere fra Yale University har på en konference i sidste uge endnu engang vist, at positive effekter af ABA-træning kan påvises på fMRI-scanninger og målinger af blik-retning. På konferencen Neuroscience 2014 – som er verdens største neurologiske konference – fremlage forskergruppen nye resultater af fMRI-scanninger efter en intensiv træning med ABA-modellen Pivotal Response Treatment (PRT). Resultaterne bekræfter tidligere resultater, og det kan betyde, at man i fremtiden vil være i stand til at scanne børn med autisme for at kunne tilrettelægge den mest effektive intervention.

Læs mere

Nye curriculum-bøger til vuggestuebørn, skolebørn og unge og voksne med autisme

materialer

Knapp Center for Childhood Development har udsendt fire nye curriculum-bøger, der hver er målrettet en bestemt aldersgruppe: vuggestuebørn, førskolebørn, børn i indskolingen samt unge og voksne. I alt næsten 2000 sider med forslag til programmer, øvelser, træningsteknikker samt interventionens organisering. De fleste andre curriculum-bøger omfatter tidlig eller ultratidlig intervention, så det er en nyskabelse, at unge og voksne nu har fået deres eget curriculum.

Læs mere

Handicapkonventionen styrket i Danmark

Danmark

Ved FN’s igangværende Generalforsamling har Danmark formelt tilsluttet sig Handicapkonventionens tillægsprotokol, som giver borgere og grupper af borgere mulighed for at klage direkte til FN's Handicapkomité. Med tilslutningen til tillægsprotokollen har Danmark styrket beskyttelsen af handicappedes rettigheder og har yderligere forpligtet sig til at følge konventionen. Selv om konventionen stadig ikke er en del af dansk lovgivning, skal danske myndigheder overholde konventionen.

Læs mere

Infant Start - intervention til spædbørn med risiko for at udvikle autisme

forskning

Early Start Denver Model (ESDM) er blevet tilpasset og afprøvet på en gruppe af spædbørn, der var i risiko for at udvikle autisme, men som endnu ikke var diagnosticeret. Den nye model kaldes Infant Start og er baseret på, at forældrene lærer at udvikle deres børns færdigheder og praktiserer interventionen i hverdagen sammen med deres spædbarn. Der er ikke tale om programmer eller træningssessioner, men en særlig strukturering og formning af interaktionen mellem forældre og barn. En foreløbig rapport om denne præventive behandling viser, at det er muligt at ændre disse børns udvikling i mere normal retning.

Læs mere

Stadig bedre dokumentation for positive effekter af tidlig og intensiv intervention

forskning

En ny og omfattende rapport fra det amerikanske sundhedsministerium konstaterer, at dokumentationen for positive effekter af adfærdsanalytiske interventioner i løbet af det seneste par år er blevet stadig bedre. Alligevel efterlyses yderligere forskning, der sammenligner ABA med andre interventionsformer, og som kan belyse, hvilke specifikke dele af ABA, der er de mest virkningsfulde for bestemte grupper af børn med autisme.

Læs mere

Bliv medlem

Hvis du synes ABAforum.dk er brugbart, så meld dig ind i ABA-foreningen. På den måde er du med til at støtte det fortsatte arbejde med at opdatere og videreudvikle websitet, og får adgang til masser af yderligere materiale. Bliv medlem

Forældreberetninger

Siden 2000 er der omkring 200 danske børn med autisme som har været i ABA-behandling - og der kommer hele tiden nye til. Læs deres historie, fortalt med forældrenes egne ord.

Læs forældreberetninger

LewisCamillaRud

Hvad er ABA?

ABA er en individuel, intensiv og målrettet pædagogisk metode til behandling af autisme. Der er omfattende videnskabelig evidens for metodens effekt.

Læs mere

billede af ABAtræning

ABAforum på Facebook