5,2 mio. til sammenligning af ABA og TEACCH

I forbindelse med det såkaldte satspulje-forlig har Folketinget bevilget 5,2 mio. kr. til en forskningsmæssig evaluering af den tidlige indsats over for børn med autisme. Midlerne er givet til Marselisborgcenteret, som vil gennemføre en sammenligning mellem resultaterne af ABA og TEACCH. Forskningsprojektet er 2-årigt og forventes afsluttet med udgangen af 2006.

Forskningsprojektet

I sin begrundelse for at søge om penge til dette projekt skriver Marselisborgcenteret, at der i de senere år har været igangsat små pilotprojekter og andre mindre undersøgelser inden for området: træning af børn med autisme - landet over i almindelighed og i Københavns Kommune og Århus Amt i særdeleshed. Der savnes imidlertid en forsknings- og evidensbaseret undersøgelse og evaluering af ABA-metoden; en undersøgelse, der drager paralleller til TEACCH-konceptet og hvor det overordnet vil blive evalueret på, hvorvidt ABA-metodens effekt beror på metodik eller træningsintensitet samt hvilken børnegruppe, der vurderes at have størst udbytte af denne specifikke træning.

Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvordan man i Danmark bedst muligt imødekommer de behov for indsats, som børn med autisme og deres forældre har. Denne afdækning og evaluering vil dermed kunne bidrage til et bedre beslutningsgrundlag fra centralt hold for fremtidig indsats på området.

I forskningsprojektet vil man inddrage 15-30 udviklingshæmmede og normaltbegavede børn med autisme i henholdsvis Københavns Kommune og Aarhus Amt - sammen med deres forældre og relevante fagpersoner: pædagoger, hjælpetrænere, supervisorer, talepædagoger, fysioterapeuter, m. fl.

Marselisborgcenteret, som skal stå for undersøgelsen, er et dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling. Centeret har siden 1996 igangsat projekter og aktiviteter til udvikling af en bedre rehabiliteringspraksis i Danmark. Bag centret står en række offentlige og private organisationer, der alle arbejder inden for rehabilitering. Centeret har som mål at give mennesker med en medfødt eller senere opstået funktionsnedsættelse bedre vilkår for at deltage i alle aspekter af tilværelsen. Centeret har tidligere gennemført et landsdækkende udredningsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade. Herunder blev træningsmetoder som IAHP (den såkaldte Doman-metode) og FHC (den såkaldte Family Hope-metode) afdækket og evalueret.

I projektbeskrivelsen skriver Marselisborgcenteret, at til forskel fra andre behandlingsformer er tidlig og intensiv træning, baseret på anvendt adfærdsanalyse tilsyneladende rodfæstet i en omfattende klinisk forskning. Det vurderes at der er en vis videnskabelig og kvantitativ målelig dokumentation for, at adfærdsanalytisk behandling kan give en væsentlig forbedring af prognosen for autisme.

I Danmark har kvalitative -- og til en vis grad også kvantitative -- måleanalyser i stadig større omfang vundet indpas som en del af den moderne velfærdsstats vurderings og bevillingsgrundlag. Men de dominerende specialpædagogiske behandlingstraditioner og deres resultater har i Danmark ikke været gjort til genstand for systematiske og sammenlignelige kliniske undersøgelser. En norsk undersøgelse sammenligner to forskellige behandlingsformer og designet bygger på en forsøgsgruppe på 13 børn og en kontrolgruppe på 12 børn og forløber over et år. Imidlertid konkluderes det, at den statiske usikkerhed i materialet er stor, og usikkerheden ville formentlig have været mindre, såfremt man havde et større antal børn med i undersøgelsen samt såfremt undersøgelsen forløb over en længere periode.

Det skønnes derfor, at den samme form for statistisk usikkerhed vil hæmme en tilsvarende dansk studie, der sammenligner effekterne af ABA med en mere traditionel indsats. Desuden har man i Københavns Kommune valgt at give ABA-behandling til børn med autisme som et åbent tilbud, hvorfor det vil være de mest ressourcestærke og motiverede forældre, der især vælger denne metode. Eftersom metoden altså ikke tilbydes et tilfældigt udvalg af børn med diagnosen, er det ikke muligt at gennemføre et kontrolleret studie af ABA-metodens effekter.

Det anbefales derfor, at forsknings-ambitionsniveauet i dette projekt ikke tager udgangspunkt i et kontrolstudie, men via en forskningsbaseret kritisk evalueringsmetode fokuserer på dels en systematisk bearbejdning af kvantificerbare principper og teknikker; dvs opsplitningen af træningen i små, identificerbare delelementer, som kan registreres og tælles og på den måde gøres til genstand for målinger og kvantitative sammenlignelige opgørelser - dels kvalitative vurderinger, herunder psykiatriske udredninger og psykologiske tests. Inden træningsopstart, under træning og ved træningens ophør. Der vil blive draget paralleller til TEACCH-konceptet og der vil overordnet blive evalueret på hvorvidt ABA-metodens effekt beror på metodik eller træningsintensitet samt hvilken børnegruppe, der vurderes at have størst udbytte af denne specifikke træning. Endelig vil den tværfaglige gruppe omkring barnet blive genstand for evalueringen.

ABA-foreningen er positiv men også kritisk

I en kommentar fra ABA-foreningen i Danmark hedder det, at det er glædeligt, at ABA-metoden bliver evalueret i Danmark. Og når der til formålet er bevilget et så stort beløb som 5,2 mio. kr., er der gode muligheder for at få en forskningsmæssig belysning af effekterne af ABA-behandling på et højt videnskabeligt niveau. Derfor er det utilfredsstillende, at Marselisborgcenteret på forhånd udelukker både en systematisk sammenligning mellem ABA og andre behandlingsmetoder, og at gennemføre en kontrolleret undersøgelse af ABA-metodens effekter. Selv om fordelingen af børn til ABA-metoden i Københavns Kommune ikke er tilfældig, er der flere andre måder, hvorpå en kontrolleret fordeling på undersøgelses- og kontrolgruppe kan opnås.

I ABA-foreningen lægger man desuden vægt på, at den kommende forskningsbaserede evaluering bliver på et tilstrækkeligt højt videnskabeligt niveau, og at undersøgelsen opnår en faglig autoritet. Det er derfor utilfredsstillende, at undersøgelsen skal gennemføres på Marselisborgcenteret, som dels mangler de nødvendige videnskabelige forudsætninger og som heller ikke har en faglig ekspertise inden for autismeforskning.

ABA-foreningen, hvis medlemmer skal stille deres børn og deres erfaringer med metoden til rådighed for forskningsprojektet, ser frem til at blive inddraget i den videre planlægning af undersøgelsen.

Kilder:
Socialministeriets oversigt over udmøntning af satspuljen på det sociale område, 2.11.2004.
Projekt-forslag til afdækning og evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme dels i Københavns Kommune dels i Aarhus Amt, Marselisborgcenteret, september 2004.

Joi Bay / 22.11.2004