SKOLEBØRN

Københavns Kommune igangsætter pilotprojekt om ABA i folkeskolen

Uddannelses- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har på sit møde den 10. september 2003 besluttet at igangsætte et pilotprojekt om ABA-baseret undervisning til børn med autisme. Pilotprojektet, der starter i skoleåret 2004-05, kommer i forlængelse af, at kommunen tidligere i år har iværksat ABA-skoleforløb for to børn med autisme. Det ene barn er lige startet i en almindelig folkeskole som enkeltintegreret med pædagogisk støtte; det andet barn går i 3. klasse på en specialskole i kommunen. I begge tilfælde betaler kommunen støttelærertimer til børnene og ABA-supervision til børnenes lærere og forældre.

Beslutningen om pilotprojektet er kommet i stand efter længere tids pres fra fra enkelte forældre til børn med autisme og fra foreningen ABA-forældre i København (lokal afdeling af ABA-foreningen). Efter at ABA-forældre i København i foråret 2003 udarbejdede en rapport om de dårlige behandlingsforhold for børn med autisme, har der været en generel opmærksomhed omkring forhold for børn med autisme i de lokale medier, som i løbet af sommeren har rapporteret om lange ventelister til kommunens specialtilbud og om børn med autisme, som ikke får kvalificeret og målrettet hjælp. Samtidig har ABA-forældre i København – anført af mødre til børn i skolealderen – systematisk arbejdet for at børnenes ABA-behandling kan fortsættes, når de starter i skole. Og det er nu for nogle børns vedkommende lykkedes med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets vedtagelse af forslaget om ABA i folkeskolen.

I det vedtagne forslag lægges der op til, at det kommende pilotprojekt skal planlægges i et samarbejde mellem forvaltningen og ABA-forældre i København. Det bliver samtidig præciseret, at der i pilotprojektet skal indgå både børn, der har modtaget ABA-behandling i førskoletiden og børn med autisme, som ikke har haft disse behandlingsmuligheder. Desuden bliver der mulighed for, at både de børn med autisme, der vurderes som normaltbegavede, og de børn, der er udviklingshæmmede, kan indgå i pilotprojektet.

Det samlede beslutningsforslag, som er vedtaget i Uddannelses- og Ungdomsudvalget, gengives nedenfor med forbehold for, at der i behandlingen af forslaget kan være sket enkelte rettelser i teksten.

Medlemsforslag – ABA-metoden, pilotprojekt for skolebegyndere med autisme

Trine Schaltz (F), Bjarne Fey (F) og Per Bregengaard (Ø) stiller følgende forslag til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at forvaltningen med inddragelse af foreningen ABA-forældre i København udarbejder en redegørelse til Uddannelses- og Ungdomsudvalget om ABA; dens tilblivelse, udformning, anvendelse og resultater

at forvaltningen på grundlag heraf med inddragelse af foreningen ABA-forældre i København og med forældrenes accept tilrettelægger et pilotprojekt i skoleåret 2004-05 eller 2005-06 for en gruppe skolebegyndere med autisme, hvis forældre praktiserer (herunder har børn, som har deltaget i et eventuelt FAF-projekt) og ikke praktiserer ABA-metoden. Pilotprojektet finder sted på en almindelig folkeskole og sker i samarbejde med Frejaskolen. Til supervision og til evaluering knyttes ekstern ekspertise. Forvaltningen bemyndiges til at afgøre, om projektet fortsætter for den eksisterende gruppe og for en ny gruppe i skoleåret 2005-06/2006-07

at forvaltningen på samme måde sætter fokus på autistiske udviklingshæmmede elever

at forvaltningen forelægger evalueringen af pilotprojektet og af erfaringerne vedrørende autistisk udviklingshæmmede elever for Uddannelses- og Ungdomsudvalget sammen med eventuelle anbefalinger vedrørende handicapområdet generelt og om udviklingen inden for autismeområdet og dets organisering. Frejaskolen og Øresundsskolen og andre relevante skoler inddrages i dette arbejde, og foreningen ABA-forældre i København og Det Sociale Brugerråd høres inden forelæggelsen for udvalget

at forvaltningen i en aktuel sag om en skolebegynder i sit samarbejde med hjemmet og skolen tager højde for erfaringerne fra et 8 måneders ABA-træningsforløb i børnehaven og etablerer en optimal indskoling for barnet. Det forudsættes, at målet er en integration i klassens fællesskab uden konstant eller meget omfattende støtte

at forvaltningen på samme vis i en anden sag om en udviklingshæmmet elev tager højde for erfaringerne fra et ABA-træningsforløb og på denne baggrund etablerer et optimalt skoleforløb for barnet

Motivering
Forslaget er stillet på baggrund af den aktuelle og tiltagende diskussion af anvendelsen af metoden ABA (Applied Behavior Analysis) i arbejdet med børn med autisme samt en aktuel sag (en skolebegynder med autisme). Det er forslagsstillernes opfattelse, at vi ikke længere bør sidde de mange forældrehenvendelser overhørig og i stedet bør tilrettelægge en fornuftig strategi for et udviklingsarbejde med inddragelse af forældrene. Det er samtidig vigtigt, at behovet for at anvende ressourcerne på ABA analyseres grundigt, så præmisserne for ressourceanvendelse fra en begyndelsesfase i småbørnsalderen og i et skoleforløbsperspektiv bliver klarlagt.

Den endelige og godkendte formulering af pilotprojektet vil blive tilgængelig i form af et referat af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 10.9.2003 på Københavns Kommunes web-site.

Læs pressemeddelelse fra Københavns Kommune om projektet

ABA-foreningen / 04.10.2003