Referat af stiftende generalforsamling i ABA-foreningen, Odense 5. maj 2003

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Diskussion og vedtagelse af vedtægter
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Ad 1: Linda Andersen blev valgt til dirigent.

Ad 2: Bjørg Kjær blev valgt til referent.

Ad 3: Linda indledte med at konstatere, at indkaldelsen til stiftende generalforsamling var rettidigt udsendt. De foreslåede vedtægter blev gennemgået og diskuteret. Foreningens undertitel blev indgående debatteret, da forsamlingen anså det for vigtigt, at titlen er så informativ, præcis og inkluderende som muligt. Ordet »tidlig« blev taget ud for ikke at udelukke ældre børn. Vi enedes om: »ABA-foreningen. Landsforeningen for høj-intensiv pædagogisk behandling af børn med autisme baseret på anvendt adfærdsanalyse«.

Cecilia: Hvorfor tales der i vedtægterne om behandlingsformer og ikke en behandlingsform?

Joi: Man kan diskutere, om ABA er en eller flere metoder, eftersom der er forskellige varianter.
Vedtægterne blev derefter vedtaget.

Ad 4:

Personligt medlemskab: 200 kr.
Studerende: 100 kr.
Institutioner: 500 kr.
Støttemedlemskab fastsættes nærmere af bestyrelsen.

Ad 5: Joi Bay blev foreslået som formand. Han går ind for ABA-pluralisme, hvor forskellige varianter, projekttyper, finansieringsmodeller og organiseringsformer inkluderes. Målet er at etablere hele, fuldt offentligt finansierede og organiserede ABA-tilbud med certificeret personale, sagkyndig supervision og fuldt forældresamarbejde som grundpiller.

Første opgave her og nu: at gøre Socialministeriet og Sundhedsministeriet opmærksomme på, at den forsøgsordning, som er lavet til forældre, som træner hjerneskadede børn efter Doman-modellen, ikke er brugbar for børn med autisme. For vores børn er det vigtigt, at træningen er institutionsbaseret og supervisionsdelen er ufravigelig, for at sikre kvaliteten. Vi vil forsøge at etablere en forsøgsordning, som kan bruges af ABA-forældre. Hvis det lykkes, er dokumentation, kvalitetssikring og ekstern evaluering væsentlig på langt sigt. Kvalitetssikringen består tildels i, at træningen ikke bør være baseret kun på forældre, men der må altid tilføres professionel hjælp på højt fagligt niveau. Supervision er den anden forudsætning for at sikre kvaliteten. Et mål bør være at vi på langt sigt forsøger at befri os fra den norske afhængighed. Vi bør arbejde på, at de trænere som arbejder nu og i senere forsøgsprojekter, får en egentlig certificering, og der skal være mulighed for avancement, så trænerne kan blive supervisorer.

Joi blev derefter valgt til formand.

Ad 6: Valg til bestyrelsen

På forældrelisten stillede følgende op:

Cecilia Brynskov, Århus
Christina Dræger, Kbh.
Susanne Hansen, Gladsaxe
Henning Just, Stoholm (i Fjends kommune i Viborg amt)
Anita Kargaard, Korsør
Bjørg Kjær, Kbh.
Pernille Poulsen, Kbh.
Ute Knoll, Rudkøbing (som suppleant)
Kristian Ø. Pedersen, Kbh. (som suppleant)

På listen for professionelle og andre stillede følgende op

Naja Reves Jensen, ABA-træner, Bsc, Msc

Alle blev valgt uden afstemning.

Ad 7: Tine Kargaard (København) blev valgt til revisor.

Ad 8: En årlig sammenkomst blev foreslået, hvilket der var stor tilslutning til. Generalforsamlingen blev af Pernille orienteret om, at der fredag den 9. maj er indkaldt til stiftende generalforsamling med henblik på at oprette en lokalafdeling i København. Mødet holdes kl. 20.00, Næstvedgade 4, 2100 Kbh. Ø.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet, hvorefter begivenheden blev fejret med champagne og snacks.

/Bjørg Kjær, 7.5.2003

ABA-foreningen / 13.05.2003 (rev. 11.08.2003)