Indkaldelse til generalforsamling i ABA-foreningen 2004

Hermed indkalder ABA-foreningen til ordinær generalforsamling, som finder sted i forbindelse med den årlige nationale autismekonference:

26. april 2003, kl. 18.00
H.C. Andersen Hotel, Odense
Lokalet meddeles ved opslag i Foyer F2

Foreningen serverer en lille forfriskning til de fremmødte.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Alle medlemmer med gyldigt medlemskab for 2004 har stemmeret jf. vedtægterne, som i øvrigt kan læses på www.abaforeningen.dk/vedtaegter.php. Kontingent betales lettest ved blot at overføre beløbet til giro 1230-3602 (husk navn), men man kan også betale på stedet. Kontingent: 200 kr. pr. person (100 kr. for studerende, 500 kr. for institutioner).

Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år. I første valgperiode vil halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne dog kun sidde et år, før de er på genvalg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning blandt alle bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden. Det betyder, at der på generalforsamling skal foretages lodtrækning blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer for at finde frem til, hvem der skal på valg. Suppleanter og revisor sidder kun for et år, så de skal også på valg.

Bestyrelsen består i dag af flg. medlemmer:

  Navn   Kommune   Tilknytning
Formand:   Joi Bay   København   Forælder
Næstformand:   Cecilia Brynskov   Århus   Forælder
Kasserer:   Naja Reves Jensen   København   Psykolog (B.Sc., M.Sc.)
 
Øvrige medlemmer:
    Christina Dræger   København   Forælder
    Susanne Hansen   Gladsaxe   Forælder
    Anita Kargård Olsen   Oslo (Norge)   Forælder
    Henning Just   Fjends (Viborg amt)   Forælder
    Bjørg Kjær   København   Forælder
    Pernille Poulsen   København   Forælder
 
Suppleanter:
    Ute Knoll   Rudkøbing   Forælder
    Kristian Ø. Pedersen   København   Forælder
 
Revisor:
  Tine Kargaard   Frederiksberg   Forælder

Vedlagt er regnskab for ABA-foreningen 2003.

Opmærksomheden henledes på foreningens vedtægter, § 4, stk. 6:
»Beslutningsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Beslutningsforslag annonceres på ABA-forum.dk senest to uger før generalforsamlingen.«

Kontaktinformation

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til formanden: Joi Bay, joi.bay@abaforum.dk, tlf. 39 56 29 26.

Bestyrelsen / 29.03.2004