Vedtægter for ABA-foreningen

§ 1. Navn og hjemsted
 
stk. 1.     Foreningens navn er »ABA-foreningen«, med undertitlen »Landsforeningen for høj-intensiv pædagogisk behandling af børn med autisme baseret på anvendt adfærdsnalyse«.
På engelsk: Danish ABA Association - National Association for Intensive Behavioral Intervention for Children with Autism.
 
stk. 2.     Foreningens hjemsted er formandens adresse.
 
§ 2. Formål
 
stk. 1     Foreningens formål er at arbejde for optimale og videnskabeligt dokumenterede behandlingsformer for børn med autisme. Autisme defineres bredt og dækker over diagnoser inden for hele det autistiske spektrum.
 
stk. 2     Foreningen skal desuden
 
 • synliggøre og informere om anvendt adfærdsanalyse som behandlingsform for autisme over for forældre, fagfolk og myndigheder,
 • medvirke til indsamling og formidling af internationale og nationale erfaringer med anvendt adfærdsanalyse som behandlingsform for børn med autisme,
 • repræsentere forældre og pårørende, over for myndigheder, serviceudbydere og fagfolk,
 • deltage i det nationale og det internationale arbejde om anvendt adfærdsanalyse som behandlingsform for børn med autisme.

stk. 3     Foreningens formål og værdigrundlag er yderligere specificeret i Grundlag for ABA-foreningen, der er tilgængeligt på www.ABA-forum.dk

§ 3. Medlemmer
 
stk. 1     Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som familier, institutioner, firmaer og selskaber, der ønsker at støtte anvendt adfærdsanalyse som behandlingsform for børn med autisme, og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og værdigrundlag.
 
stk. 2     Indmeldelse sker ved indbetaling af et års kontingent. Kontingentet gælder for 1 år fra indbetalingsdato, og dets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling.
 
stk. 3     Udmeldelse kan ske skriftligt eller per e-mail. Udmeldelse effektueres ved udgangen af regnskabsåret. Indbetalt kontingent betales ikke retur, hverken helt eller delvist.
 
stk. 4      Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
 
stk. 5      En eksklusion skal godkendes af den førstkommende generalforsamling.
 
§ 4. Generalforsamlingen
 
stk. 1    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i andet kvartal; sædvanligvis i forbindelse med ABA-foreningens landsmøde.
 
stk. 2     Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved elektronisk meddelelse til medlemmerne og ved annoncering på ABA-forum.dk. Indvarslingsfristen skal være mindst 4 uger.
 
stk. 3      På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt
 
stk. 4      Med undtagelse af vedtægtsændringer foretages alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning foretages ved håndsoprækning, med mindre et medlem kræver skriftlig afstemning.
 
stk. 5      Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes med fuldmagt, dog således at hver tilstedeværende kun kan afgive stemmer for maksimalt to fuldmagter.
 
stk. 6     Beslutningsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Beslutningsforslag annonceres på ABA-forum.dk senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning samt regnskab offentliggøres på ABA-forum.dk senest to uger før generalforsamlingen.
 
stk. 7     Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen, og de offentliggøres på ABA-forum.dk. Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt en sådan majoritet ikke opnås, og forslagsstillerne ønsker forslaget opretholdt, behandles forslaget på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
 
stk. 8     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af de til foreningen hørende, stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser krav herom over for bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker til foreningens medlemmer med mindst to ugers varsel.
 
stk. 9    Formanden vælges for en periode af to år, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af to år, og genvalg kan finde sted. Som suppleanter vælges to medlemmer for et år ad gangen. Som revisorer vælges to personer for et år ad gangen.
 
stk. 10     Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. I første valgperiode vil halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kun sidde et år, før de er på genvalg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning blandt alle bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden.
 
stk. 11   Kun forældre og pårørende kan opstilles som kandidater til bestyrelsen.
 
stk. 12    Det påhviler bestyrelsen at sikre, at der bliver udfærdiget referat af generalforsamlinger. Referater af generalforsamlinger offentliggøres på ABA-forum.dk.
 
§ 5. Bestyrelse og særlige udvalg
 
stk. 1     Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, bestående af mindst fire og højst otte bestyrelsesmedlemmer samt formanden. Formanden og mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være forældre/pårørende til personer med diagnose inden for det autistiske spektrum.
 
stk. 2     Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
 
stk. 3      Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under fem (incl. formanden og valgte suppleanter), kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
 
stk. 4      Hvis der ved afstemninger i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
 
stk. 5     Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
 
stk. 6     Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningens kapital hæfter.
 
stk. 7     Bestyrelsen kan til varetagelse af specielle, afgrænsede opgaver nedsætte udvalg eller udpege ansvarlige personer.
 
stk. 8     Referater af bestyrelsesmøder offentliggøres på ABA-forum.dk.
 
§ 6. Lokalforeninger
 
stk. 1     Bestyrelsen kan godkende lokalforeninger, hvis disses vedtægter er i overensstemmelse med ABA-foreningens vedtægter og værdigrundlag.
 
§ 7. Regnskab
 
stk. 1     Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
 
stk. 2      Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, og skal desuden offentliggøres på ABA-forum.dk.
 
§ 8. Tegningsret
 
stk. 1     Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.
 
stk. 2      Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 
stk. 3     Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang, men kun vedrørende almindelige, daglige forretninger.
 
stk. 4     Bestyrelsen kan, når særlige forhold måtte gøre det påkrævet, meddele tegningsret til de af bestyrelsen nedsatte udvalg og ansvarlige personer.
 
§ 9. Opløsning
 
stk. 1     Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt den er anført som særligt punkt på dagsordenen, og følger reglerne for vedtægtsændringer.
 
stk. 2      I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle nettoformue almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.
 
§ 10. Ikrafttræden
 
stk. 1      Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Odense, den 5. maj 2003, og træder i kraft omgående. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne i 2005 og 2006.
ABA-foreningen / 30.05.2007