FORSKNING

Effektundersøgelse af TEACCH i specialundervisningen, Italien

Panerai, S., Ferrante, L., & Zingale, M. (2002). Benefits of the Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children (TEACCH) programme as compared with a non-specific approach. Journal of Intellectual Disability Research, 46, 318-327.

I Italien har handicappede børn mulighed for at blive integreret med støtte i almindelige skoleklasser. Der er tale om en generel ret, som alle børn med handicap har, og det er meningen at der i hvert enkelt tilfælde skal findes særlige løsninger, som tager hensyn til barnets specifikke handicap. Denne undersøgelse har til formål at sammenligne effekten af et TEACCH-baseret program, som ikke inkluderer skoleintegration, med den sædvanlige behandling, som er integreret i skolesystemet. Undersøgelsen er foretaget på IRCCS Oasi Maria SS (Scientific Research Institute for Mental Retardation and Brain Agening, fra Troina på Scicilien i Italien).

I undersøgelsen indgår to grupper af børn, en undersøgelses- og en kontrolgruppe. Undersøgelsesgruppen består af 8 drenge diagnosticeret med autisme eller »severe intellectual disability« (denne diagnose er upræcis og ikke anerkendt internationalt). Kontrolgruppen bestod også af 8 drenge, som var matchede mht. diagnose og alder. Gennemsnitsalderen var i begge grupper ca. 9 år, og alle børn var uden funktionelt talesprog. Undersøgelsesgruppen modtog TEACCH-baseret behandling, mens kontrolgruppen var integreret med støtte i det almindelige skolesystem og modtog her varierende og uspecificerede behandlingstilbud. De to grupper var signifikant forskellige mht. mental alder: undersøgelsesgruppen havde en højere kronologisk alder, en lavere mental alder og mere udprægede autistiske symptomer. Den mentale alder for børnene i undersøgelsesgruppen varierede mellem 12 og 24 måneder og mellem 13 og 24 måneder i kontrolgruppen.

Børnene i undersøgelsesgruppen blev behandlet på det center, hvor undersøgelsen er foretaget i Troina. De boede og blev behandlet på instituttet og kom kun hjem i weekender. Børnene i kontrolgruppen boede med deres forældre og gik i lokale skoleklasser (20 elever) med forskellig grad af støtte. De fik fysioterapeutisk behandling og talepædagogisk behandling af ukendt omfang, men ikke autismespecifik behandling. Der blev således ikke anvendt hverken struktureret undervisning eller visuelle kommunikationsmidler, og børnene var tilsyneladende integreret i klassen hele skoledagen. Hverken klassernes almindelige lærere eller støttepædagogerne havde specielle kundskaber om autisme. Børnene i de to grupper fik behandling i det samme antal timer.

Børnene i begge gruppe blev testet to gange med et års mellemrum vha. PEP-R og VABS (PsychoEducational Profile – Revised; Vineland Adaptive Behaviour Scale). Testene blev gennemført af personale fra instituttet, men de var ikke informeret om formålet med testene og var ikke involveret i undersøgelsen.

Resultaterne af disse tests viser, at der i PEP-R-testen blev fundet statistisk signifikante testforbedringer i undersøgelsesgruppen inden for 7 ud af 8 områder: imitation, perception, grovmotorik, hånd-øje-koordination, kognitive præstationer, total score og for mental alder. Det eneste test-område, hvor der ikke kunne konstateres testforbedringer var finmotorik. I kontrolgruppen var testforbedringerne kun signifikante i hånd-øje-koordination. I VABS-testen blev der kun fundet signifikante forbedringer inden for 4 ud af 12 områder i undersøgelsesgruppen: personlige færdigheder, total-score for dagligdags færdigheder, leg og fritid samt for den totale score. I kontrolgruppen var der kun signifikante forbedringer på et område: total-score for dagligdags færdigheder. De fraværende resultater i VABS-testen forklares med, at denne test primært er verbal og at ingen af børnene havde et funktionelt sprog, hverken før eller efter behandlingen.

Konklusionen på denne undersøgelse er altså, at TEACCH i ikke-integrerede omgivelser er mere effektiv som behandlingsform end den sædvanlige, ikke-autismespecifikke integration af børn i almindelige skoleklasser i Italien.

Se også

Den forskningsmæssige dokumentation af TEACCH-metodens resultater
TEACCH-baseret forældreuddannelse som supplement til ABA-behandling

Joi Bay / 04.09.2002