KURSER OG STUDIER

Efteruddannelse og studier i ABA

 

Efteruddannelse for fagfolk i ABA-pædagogik

ABAforum tilbyder i samarbejde med CVU Storkøbenhavn og Københavns Kommune i foråret 2006 et kursusforløb i ABA-pædagogik for pædagoger, lærere og andre fagpersoner fra førskoleområdet, folkeskolen, specialklasser, fritidsordninger og specialskoler.
Kurset i ABA kan i efteråret 2006 videreføres som et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb i Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) i Specialpædagogik, men kan også tages som et selvstændigt forløb.
Se informationsfolder om kurset
Tilmeldingsblanket

I Norge og Sverige udbydes der nu kurser i ABA for fagfolk, som på den måde får mulighed for at bliver certificeret som ABA-pædagoger. Som eksempler på relevante kurser kan nævnes Autisme og kommunikation – teori og praksis, som er et kursus på universitetsniveau, arrangeret af Karolinska Institutet og Lärarhögskoan i Stockholm. Kurset er afholdt i 2005, men forventes gentaget senere.

ABA-konferencer

Hvert år afholdes der internationalt en række konferencer om anvendt adfærdsanalyse. Disse konferencer er generelle konferencer om adfærdsanalytisk teori, praksis, undervisning og om adfærdsanalyse som videnskab. De handler altså ikke entydigt om ABA-behandling af autisme, men i langt de fleste tilfælde vil en væsentlig del af konferencernes program omfatte autisme, fordi autismebehandling står centralt inden for ABA. Se ABAforums samlede oversigt over ABA-konferencer i 2006.

Praktikophold i ABA-projekter

Flere og flere studerende ved grunduddannelser, diplom-, master- og kandidatuddannelser samt fagfolk på efteruddannelseskurser ønsker at placere et kortere eller længere praktikophold i en børnehave eller skole, som arbejder med ABA — enten i Danmark eller i udlandet. ABA-forum bistår gerne med kontakt til relevante institutioner, som har konkrete ABA-træningsforløb. Et praktikophold giver en unik indsigt i, hvordan træningen tilrettelægges og gennemføres, om samspillet mellem ABA-træningen og de øvrige aktiviteter og personaler i institutionen, om forældrenes betydning og inddragelse, om børnenes samspil med de andre børn og trænerne, deres oplevelse af træningen, hvordan dataregistreringen udføres, osv.

Udlandsophold

Der er meget gode muligheder for at få en egentlig ABA-uddannelse i andre lande. Norge, England og USA har alle adskillige centre, universiteter og andre videregående uddannelser, som har højt kvalificerede uddannelser i ABA. I udlandet er der mulighed for at få en certificeret efteruddannelse i ABA-behandling som træningsleder eller supervisior samt at tage dele af eller en fuld universitetsgrad i ABA. ABA-Forum er gerne behjælpelig med dels at præsentere et overblik og kendskab til mulige universiteter og relevante ABA-centre samt at etablere kontakter.

Diplomuddannelse og 200-timers kursus

Der er nu åbnet mulighed for, at forskellige efter- og videreuddannelser i autisme også giver et introducerende kendskab til anvendt adfærdsanalyse – principper, teori og praksis. På den pædagogiske diplomuddannelse ved CVU Storkøbenhavn i specialpædagogik er der mulighed for at specialisere sig med et modul om autisme – se www.cvustork.dk/diplomuddannelser. Her indgår viden om anvendt adfærdsanalyse som et element. Også Københavns Amts 200 timers kursus om gennemgribende udviklingsforstyrrelser har indlagt et oplæg om ABA – se www.ackbh.dk.

Foredrag

ABA-Forum tilbyder foredrag om ABA i hele landet. I foredraget gives en kort præsentation af de væsentligste elementer i ABA: autismeforståelsen, forældreinddragelse, træningsprincipper, dataregistrering samt integration i normalmiljøet. Der vises video-eksempler på forskellige træningsformer og på, hvordan forskellige børn kan profitere af ABA-behandling. Det er også muligt at fokusere mere specifikt på bestemte dele af ABA, konkrete problemstillinger eller konkrete præsentationer af udvalgte børns trænings- og udviklingsforløb under ABA-træning.

Introduktionsseminar

ABA-Forum kan tilbyde introduktionsseminar for forældre og fagfolk om ABA i hele landet. Et introduktionsseminar varer en eller to dage og præsenterer autismeforståelsen, forældreinddragelse, træningsprincipper, dataregistrering samt integration i normalmiljøet. Samtidig er der rig lejlighed til spørgsmål og diskussion, og der indgår video fra ABA-forsøgsprojekter, som også præsenteres ’live’ på seminaret ved træningsledere og forældre.

Gæstevejledning på speciale eller skriftlige opgaver

Det er muligt at rekvirere gæstevejledning om teori og praksis i ABA, hvis man skriver opgave eller speciale om emnet på sin uddannelse. Der er en stigende tendens til, at studerende fra forskellige typer af uddannelser ønsker at fordybe sig i den anvendte adfærdsanalyse og en lang række problemstillinger relateret hertil. Der er dog stadig mangel på kvalificeret viden og indsigt, og det kan derfor være relevant at rekvirere ekspertviden i form af gæstevejledning. Redaktionsmedlemmer fra ABA-Forum kan tilbyde ekspertviden og vejledning med erfaringer fra undervisning og vejledning inden bachelor-, diplom-, kandidat-/master- og ph.d.-niveau.

Studiekreds

Interesserede fagfolk og forældre på skoler, i børnehaver, fritidshjem/SFO, PPR, pædagogiske konsulenter og lignende kan være interesserede i at etablere en studiekreds om ABA for at øge kendskab til teori og praksis. I en studiekreds kan en gruppe deltagere i fællesskab læse og diskutere teori og praksis i den anvendte adfærdsanalyse. I en studiekreds mødes deltagerne jævnligt f.eks. en gang månedligt i et halvt eller helt år og har læst forskellig litteratur og set videodemonstrationer om ABA. Med udgangspunkt i spørgsmål, undringer og konkrete praksiseksempler diskuteres en lang række spørgsmål som eksempelvis: Hvordan differentieres mellem forskellige børn, hvilke teknikker bruges i ABA, hvordan tages data og hvorfor, hvordan er ABA forskellig fra det, vi laver til daglig, osv. Studiekredsen kan også få besøg af danske ABA forsøgsprojekter, som fortæller om deres arbejde. Redaktionsmedlemmer fra ABA-forum fungerer som studiekredsledere og har forslag til litteratur og tilrettelæggelse, mens ansvaret for aktiv deltagelse og diskussion hviler på alle deltagere.

Forskningsbaseret dokumentation og forsøgs- og udviklingsprojekter

ABA-Forum har gennem sit hidtidige virke opbygget et unikt kendskab til den forskningsbaserede litteratur om ABA – dets teoretiske grundlag, pædagogiske principper samt behandlingsresultater. Redaktionen holder sig løbende ajour med de væsentligste forskningsresultater og pædagogiske metoder. Der er derfor mulighed for at rekvirere dokumentationsbaserede analyser og belysninger af særlige problemstillinger, som amter, kommuner, organisationer eller andre instanser måtte have interesse for. Også dokumentationsforløb og evalueringer kan designes og tilrettelægges.

Skoler og børnehaver kan være interesserede i at starte et ABA-forløb op, men kan være usikre på, hvordan sådan en proces gribes mest hensigtsmæssig an. ABA-Forum bistår gerne som proceskonsulenter og inspiratorer ved at stille overblik og indblik til rådighed. Det kunne f.eks. dreje sig om spørgsmål som: Hvor meget skal man vide om ABA, inden et projekt begyndes; hvor meget skal det øvrige personale/kollegaer vide, og hvad skal deres roller være; hvordan forberedes de øvrige forældre; hvordan skal vi evaluere forløbet; hvad siger forskning om resultater af ABA?

For yderligere informationer kontakt Linda Lundgaard Andersen, email lla@ruc.dk eller telefon arbejde 4674 2671 og hjemme 3965 2926

Undervisere

De involverede foredragsholdere og undervisere er redaktionsmedlemmerne af ABA-Forum.dk. Disse suppleres af gæstelærere, som f.eks. kan være skolelærere og pædagoger, som fungerer som træningsledere i ABA-projekter, certificerede ABA-supervisorer, udenlandske ABA-forskere samt forældre til børn i ABA-træningsforløb.

Linda Lundgaard Andersen, ph.d., lektor ved Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter. Se www.ruc.dk/inst10/om_inst10/Personale/VIP/la.
Foredragsholder, studiekredsleder og konsulent i ABA.
Underviser i ABA på Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogik og 200-timers efteruddannelseskursus i gennemgribende udviklingsforstyrrelser i Københavns Amt.
Træningsleder for hjemmebaseret ABA-behandlingsprogram med tre hjælpetrænere og et udvidet samarbejde med børnehave og talepædagog under supervision af TIPO. Se www.abaforum.dk/danmark/historier/rud.php.
Deltagelse i PECS-workshop med Andy Bondy og Donna Aberdie fra Pyramid Consultant efterfulgt af PECS-træning i eget ABA-træningsprogram.
Forfatterskab om ABA-relaterede emner.

Cecilia Brynskov, kandidatstuderende ved Aarhus Universitet, med hovedfag i dansk og sidefag i psykologi.
Foredragsholder i ABA, på blandt andet seminarier, universitetet, specialskoler, PPR-kontorer og den nationale autismekonference.
Tidligere med-træningsleder i et hjemmebaseret ABA-behandlingsprogram, superviseret af TIPO. Se www.abaforum.dk/danmark/historier/intro_david.php

Joi Bay, forskningsstipendiat ved Københavns Universitet.
Far til dreng med autisme og foredragsholder om ABA.
Underviser på 200-timers efteruddannelseskursus i gennemgribende udviklingsforstyrrelser Københavns Amt.
Med-træner i hjemmebaseret ABA-behandlingsprogram superviseret af TIPO. Se www.abaforum.dk/danmark/historier/rud.php.
Omfattende forfatterskab om ABA – teoretisk grundlag, pædagogiske principper, effektresultater samt ABA i andre lande. Se www.abaforum.dk.
Formand for ABA-foreningen. Se www.abaforum.dk/forening.

Martin Brynskov, cand.mag., Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet.
Foredragsholder i ABA, på blandt andet seminarier, universitetet, specialskoler, PPR-kontorer og den nationale autismekonference.
Tidligere med-træningsleder i et hjemmebaseret ABA-behandlingsprogram, superviseret af TIPO. Se www.abaforum.dk/danmark/historier/intro_david.php.

Redaktionen / 14.12.2005