NYHEDSBREV · AUGUST 2003

Temadag om ABA • Videnskabsministeriet støtter ABA-forum • Efteruddannelse om ABA • ABA i P3

Her er det seneste nyhedsbrev fra den fortravlede ABA-redaktion til den sikkert mindst lige så travle autisme-verden. Meget er sket siden sidst, så her bringer vi kun de vigtigste highlights.

ABA-forum.dk oplever for tiden en kraftig stigning i efterspørgslen efter viden om intensiv behandling af børn med autisme, både fra fagfolk og forældre. Der kommer flere stillingsopslag, der henvender sig direkte til fagfolk med ABA-erfaring. Og flere amter og kommuner har nedsat arbejdsgrupper for at finde ud af, hvordan man kan begynde at indføre ABA – med hvad dertil hører af intensivitet og kvalitetssikring – i nye og eksisterende tilbud. Derfor er det på høje tid, at der bliver taget nogle landsdækkende initiativer omkring formidling, uddannelse og praksis-udvikling.

Vi gør, hvad vi kan for at holde os på omgangshøjde med udviklingen i ind- og udland, for de positive tilbagemeldinger fra vores læsere fortæller os, at der er mange, som finder vores arbejde nyttigt. Det var således med stor glæde, vi modtog meddelelsen om, at Videnskabsministeriet har valgt at støtte ABA-forums arbejde. Samtidig har det gode samarbejde med Videnscenter for Autisme nu båret sin første frugt: en temadag om ABA i Norden.

Mange spørger, hvordan man kan støtte ABA-forum. Svaret er simpelt: Meld dig ind i ABA-foreningen i dag! Den er for alle, både fagfolk og familier.
Se mere på www.abaforum.dk/forening.

I denne udgave af nyhedsbrevet – som nu er oppe på 250 abonnenter – kan du i øvrigt læse om:

AKTUELT
  Temadag om ABA i Norden
  Videnskabsministeriet støtter ABA-forum
  Efteruddannelse om ABA
  ABA i P3 Nyheder

ABA-FORENINGEN
  Rapport: Kritisable behandlingsforhold for børn med autisme i København
  Synspunkt: Uværdig isolation
  Bliv medlem online

FORSKNING
  Lav-intensiv ABA-behandling giver begrænsede resultater
  Integration alene er ikke nok
  Enkelt-integrerede børn med autisme er ikke isolerede

ABA I DANMARK
  Nye ABA-projekter i bl.a. Holbæk og på Strynø
  Psykolog-erfaringer med ABA

ABA I UDLANDET
  Gillberg: ABA-behandling accepteret (Sverige)
  Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling (Canada)
  54 mio.kr. til ABA-forskning (USA)


AKTUELT

Temadag om ABA i Norden
Fredag den 3. oktober udbyder ABA-forum og Videnscenter for Autisme i samarbejde en nordisk temadag om ABA (Applied Behavior Analysis). Oplægsholderne er fagfolk – en pædagogisk konsulent, to psykologer, en pædagog, en forsker og en skolelærer – og forældre fra Norden, der alle har erfaringer med at arbejde efter denne metode med små børn inden for det autistiske spektrum. Der har været stor efterspørgsel de sidste par år efter viden om denne metode, så vi håber at se mange på dagen. Det foregår i København (Ingeniørernes Hus) fra kl. 10-17.
Se programmet og yderligere oplysninger om temadagen
Tilmelding (via Videnscenter for Autismes hjemmeside)

Videnskabsministeriet støtter ABA-forum
Et af de vigtigste formål med ABA-forum.dk er at formidle forskning. Dette arbejde bliver nu støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og og Udvikling (VTU), som har bevilget 39.600 kr. til ABA-forum til »Formidling af international forskning i behandling af autisme«. Pengene skal bl.a. gå til at forbedre ABA-forum.dk. Det fortæller vi mere om til efteråret.

Efteruddannelse om ABA
Pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der arbejder med personer med autisme får nu mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med anvendt adfærdsanalyse som metode. På efteruddannelsen i gennemgribende udviklingsforstyrrelser ved Amtscenteret for Undervisning i Københavns Amt, som er fælles for hele Østdanmark, og ved den tilsvarende diplomuddannelse ved CVU Storkøbenhavn indgår ABA nu som en del af undervisningen. Det er lektor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter, Linda Andersen, der står for undervisningen.
Yderligere oplysninger fra Linda Andersen, lla@ruc.dk.

ABA i P3 Nyheder
Mandag den 25. august havde P3 Nyhederne time for time (fra kl. 06 til kl. 13) en lille føljeton om autisme, folkeskolen og ABA. Bjørg Kjær fra København fortæller som sin søn Kalle. Desuden medvirker professor Torben Isager, Bjørn Dahl fra Kommunernes Landsforening og forstander Mogens Kaas Ipsen. Alle udsendelserne kan findes på P3-nyhedernes hjemmeside i uge 35.
Hør P3 Nyheder


ABA-FORENINGEN

Rapport: Kritisable behandlingsforhold for børn med autisme i København
ABA-foreningen i København har i en nyligt udgivet rapport skitseret en række kritisable forhold omkring behandling af børn med autisme i Københavns Kommune. Skitsen er baseret på den tilgængelige viden, men grundlaget for kritikken er solidt. Der er tale om forhold, som er veldokumenterede i kraft af officielle dokumenter, tilgængelige statistikker samt en række forældres flerårige erfaringer fra Københavns Kommune.

Rapporten, som bl.a. Danmarks Radio og Ritzaus Bureau har behandlet, er blevet udgangspunkt for en seriøs diskussion om kvaliteten af tilbudene til børn med autisme i Københavns Kommune og andre steder i landet.
Læs hele rapporten

Synspunkt: Uværdig isolation
Et forældrepar har skrevet om deres oplevelser og tanker om specialinstitution vs. normalsamfund: "Mængden af autistiske børn er syvdoblet i Danmark de sidste ti år. Det livslange perspektiv for denne voksende gruppe ser i Danmark ganske deprimerende ud. Som forældre til et autistisk barn er det således trist at konstatere, at man herhjemme, i misforstået omsorgsfuldhed, opbevarer en stor del af de små autistiske børn i kommunale specialinstitutioner, hvor de isoleres fra normalsamfundet i et nærmest plejehjemsagtigt miljø." [...]
Læs hele synspunktet

Bliv medlem online
Det er blevet let at melde sig ind i ABA-foreningen: Bare gå ind på www.abaforum.dk/forening og udfyld blanketten. Og hvad får man så ud af det? Man støtter arbejdet for at få indført offentlige tilbud om ABA i Danmark. Man støtter desuden arbejdet med at opdatere og videreudvikle ABA-forum.dk. Og hvis man er rigtig heldig, får man også formandens elektroniske bulletin med den seneste udvikling på det handicap-politiske område. :-)
Bliv medlem


FORSKNING

ABA-behandling er signifikant bedre end almindelig behandling
Normalt viderebringer ABA-forum ikke upublicerede resultater, men i et enkelt tilfælde har vi gjort en undtagelse. På en konference i Oslo i begyndelsen af juni 2003 fremlagde Svein Eikeseth foreløbige data fra de igangværende undersøgelser, som på mange måder er interessante. En af undersøgelserne viser, at ABA-behandling er signifikant bedre end den sædvanlige (men lige så intensive) offentlige behandling.

Lav-intensiv ABA-behandling giver begrænsede resultater
Sammenligner man ABA-behandling med forskellige grader af intensivitet (dvs. timer pr. uge), viser resultaterne, at lav intensivitet slet ikke giver de samme resultater som høj-intensive programmer.

Integration alene er ikke nok
En anden undersøgelse viser, at man ikke får flere, men færre sociale færdigheder, hvis man opprioriterer deltagelse i kollektive sammenhænge (ved at være sammen med de øvrige børn i børnehaven) på bekostning af 1:1-behandling. Tilegnelsen af sociale færdigheder forudsætter altså en samtidig høj-intensiv 1:1-behandling.
Se en kommenteret gennemgang af de tre undersøgelser

Enkelt-integrerede børn med autisme er ikke isolerede
En undersøgelse, foretaget i USA blandt 187 børn fra to skoler, viser blandt andet, at enkelt-integrerede børn med autisme ikke er mere socialt isolerede end deres jævnaldrende. Faktisk er graden af social inklusion ens for gruppen af børn med autisme og de andre børn. Desuden påvirker tilstedeværelsen af en støttepædagog tilsyneladende ikke lærer-elev-forholdet. Lærerne rapporterede i øvrigt generelt om positive relationer med elever med autisme, der var enkeltintegreret.
Lærer-elev-forhold blandt enkeltintegrerede børn med autisme


ABA I DANMARK

Nye ABA-projekter bl.a. på Strynø og i Holbæk
Der dukker stadig flere ABA-projekter op på Danmarks-kortet. Nogle i store kommuner, andre i mindre kommuner. Senest har Rudkøbing Kommune bevilget intensiv ABA-behandling til en skoledreng på Strynø. Og i Holbæk er en familie kommet i gang med træningen i en børnehave. ABA-forum hjælper meget gerne med information og anden "fødselshjælp", både til familier og forvaltninger.
ABA projekter i Danmark

Psykolog-erfaringer med ABA
Mens Naja Reves Jensen (BSc, MSc, Developmental Neuropsychology) studerede i England, arbejdede hun som ABA-træner for en 3-årig dreng med autisme. Hun skriver her om det træningsprogram, hun deltog i, og sammenligner ABA-behandling i England og Danmark.
Læs artiklen


ABA I UDLANDET

Der kommer løbende mange rapporter fra udlandet på ABA-forum, og det er endda kun en brøkdel af dem, der ellers er relevante, vi kan nå at referere. Her er et par af de mest interessante:

Gillberg: ABA-behandling accepteret (Sverige)
»Det begynder at blive alment accepteret, at der er ganske store gevinster ved tidlig indsats baseret på intensiv adfærdsterapi,« siger den internationalt anerkendte autismeforsker, Christopher Gillberg, som er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Göteborgs Universitet. Udtalelsen kommer, efter at endnu en undersøgelse har vist, at børn med autisme og mental retardering kan gøre store fremskridt, hvis de får adfærdsanalytisk behandling.
Læs mere

Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling (Canada)
Forældre til børn med autisme har vundet endnu en runde i den retlige kamp imod provinsregeringen i British Columbia. Regeringen blev af provinsens højesteret -- B.C. Supreme Court -- dømt til at betale fuld ABA-behandling til yderligere 23 førskolebørn med autisme. I dommen hedder det, at regeringen diskriminerer disse børn ved at nægte dem betaling for Lovaas-behandling. "Sagsøgerne er ofre for regeringens manglende vilje til at sørge for behandling, der kan forbedre deres mentale handicap," står der i dommen, som konkluderer, at autisme er en medicinsk lidelse på linie med cancer, og at begge kræver behandling.
Læs mere

54 mio. kr. til ABA-forskning (USA)
The National Institutes of Health i USA har bevilget 8,6 mio. dollars (54 mio. DKK) til University of Washington's Autism Center. Midlerne skal anvendes til at udvide centerets eksisterende forskning i tidlig diagnose af autisme, tidlig indsats i form af adfærdsanalystisk behandling (ABA) og til brugen af ny teknologi til scanning af hjerner.
Læs mere


Det var alt for denne gang. Følg med på www.abaforum.dk. Og skriv gerne til os, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer.

Med venlig hilsen
Martin Brynskov

Tilmelding/afmelding

Skriv din e-mail her og tryk 'OK'.

Hjælp til nyhedsbrev
 Fortrolighed
Redaktionen / 29.08.2003